Chính Sách Bảo Mật

Created on 24 October, 2023Quy Định Và Hướng Dẫn • 386 views • 3 minutes read

**Chính Sách Bảo Mật cho Dịch Vụ Biolink của ViệtUID**

**1. Mục Đích Chính:**

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và xây dựng sự tin tưởng trong việc sử dụng dịch vụ Biolink của ViệtUID. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

**2. Thông Tin Thu Thập:**

- Khi bạn tạo tài khoản Biolink, chúng tôi có thể yêu cầu thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, hình ảnh hồ sơ, và các liên kết mạng xã hội của bạn.

**3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:**

- Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để tạo và quản lý tài khoản Biolink của bạn.

- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ, và cải thiện trải nghiệm của bạn.

- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để gửi thông báo và cập nhật về dịch vụ.

**4. Bảo Mật Thông Tin:**

- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích.

**5. Chia Sẻ Thông Tin:**

- Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc nếu cần thiết theo pháp luật.

**6. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin:**

- Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình và cập nhật hoặc chỉnh sửa nó bất cứ lúc nào.

- Bạn có quyền yêu cầu xóa tài khoản của mình.

**7. Cookies:**

- Chúng tôi có thể sử dụng cookies và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên dịch vụ của chúng tôi.

**8. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:**

- Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này và sẽ thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào.

**9. Liên Hệ:**

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [Liên Hệ Hỗ Trợ].

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách cẩn thận. Chính sách bảo mật này đặt ra các nguyên tắc và biện pháp bảo mật để đảm bảo sự bảo vệ của thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng dịch vụ Biolink của ViệtUID.